Voor wie

De regeling staat open voor leden van FrieslandCampina (peildatum 1-1-2009), die hun lidmaatschap beŽindigen en hun gangbare melk gaan leveren aan een andere eerste koper van boerderijmelk. Uitgesloten zijn leden-melkveehouders van biologische/biodynamische boerderijmelk.

Termijnen regeling door het bereiken van het uitgifteplafond

Voor aanvragen van de vertrekpremie gelden tot 1 september 2014 de reguliere termijnen en is er daarna jaarlijks een mogelijkheid om deel te nemen. Het vorenstaande geldt niet voor leden-melkveehouders die vertrekken naar in het kader van de fusie verkochte bedrijven van FrieslandCampina.
Kijk voor de te hanteren termijnen bij Beschrijving Vertrekregeling.

Wanneer vindt uitbetaling plaats

Nadat de aanvraag is goedgekeurd, de opzeggingsprocedure bij FrieslandCampina is afgerond, de wijziging van eerste koper is doorgegeven aan DMF en de bevestiging van de nieuwe eerste koper is ontvangen dat inderdaad boerderijmelk is geleverd, zal de stichting DMF binnen twee maanden tot uitbetaling van de vertrekpremie overgaan.

Wanneer vindt terugvordering plaats

Als binnen drie jaar niet meer voldaan wordt aan de voorwaarde dat (minstens 70%) van de referentiehoeveelheid geleverd wordt aan een andere eerste koper dan FrieslandCampina, wordt de vertrekpremie naar evenredigheid teruggevorderd.

Terugvordering kan ook plaatsvinden als sprake is van een feitelijke beŽindiging van het bedrijf, bijvoorbeeld door wijziging van de bedrijfs-/rechtsvorm. Dit is ook het geval als niet langer gangbare melk wordt geleverd.