De Vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders van FrieslandCampina om over te stappen naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De regeling voorziet in een vertrekpremie van € 5,-- per 100 kg, waarbij de levering in het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van aanvraag als referentie voor de berekening geldt.

Het doel van de regeling is dat leden-melkveehouders van FC met een totaal volume van 1,2 miljard kg melk naar andere afnemers vertrekken.

Vanaf 2019 worden de volumes van de FC-leden die gebruik maken van de Vertrekregeling verrekend met de volumes die beschikbaar zijn voor de in het kader van de fusie verkochte bedrijven.

Procedure overgangstermijn
De procedure houdt in dat de leden van FrieslandCampina op elk moment van het jaar een aanvraag voor de vertrekpremie kunnen doen en dat de leveringen aan de nieuwe afnemer na de lopende maand plus drie maanden (of later) kunnen starten (de overgangstermijn).

Behandeling aanvraag
• DMF behandelt de aanvraagformulieren Vertrekregeling FrieslandCampina op volgorde van binnenkomst.
• Alleen volledig ingevulde en per e-mail ingezonden formulieren worden in behandeling genomen.
• De formulieren dienen gezonden te worden aan: info@stichtingdmf.nl.
Indien de aanvraag voor de vertrekpremie is ingediend vóór bekendmaking van het einde van de Vertrekregeling, maar geen of onvoldoende volume meer beschikbaar is onder de regeling, kan de aanvrager contact opnemen met Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A om de opzegging van zijn/haar lidmaatschap in te trekken.

Communicatie toegekende kg melk Vertrekregeling
Twee keer per jaar wordt de status bekend gemaakt van het volume melk dat reeds is toegekend onder de Vertrekregeling:
• Status per 1 januari; zie jaarverslag FrieslandCampina, Jaarverslag 2022 - pagina 155.
• Status per 1 juli; zie persbericht DMF op www.stichtingdmf.nl, onder Actueel.

Tekst van de regeling
Vertrekregeling FrieslandCampina
Toelichting Vertrekregeling FrieslandCampina